Dominika Anna Gortych, Kinga Kowalewska, Natalia Królikiewicz, Olga Makarowska, Sylwia Izabela Schab, Mozaika glottodydaktyczna. Edukatorium w kształtowaniu kreatywności zawodowej glottodydaktyków

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I,
Poznań 2021
Format 21x14,5 cm
ISBN 978-83-66666-33-7
DOI 10.48226/dwnuam.978-83-66666-33-7_2021.11
ss. 380
język: polski, angielski, niemiecki, rosyjski

Seria: Dysertacje Wydziału Neofilologii UAM (Seria Nowa), z. 11 (2021)

Publikacja jest pokłosiem spotkań doskonalących pracę dydaktyczną na Wydziale Neofilologii UAM, które mają kilkuletnią tradycję. Ich inicjatorkami były pracownice badawczo-dydaktyczne Instytutu Filologii Rosyjskiej (obecnie Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej). Wymiana doświadczeń pochodzących z codzienności akademickiej objęła z czasem także osoby reprezentujące inne filologie nowożytne – germańską, romańską, duńską, nowogrecką i inne, a także lingwistykę stosowaną i ekokomunikację. Tak powstało Wydziałowe Kolokwium Dydaktyczne, które od 2019 r. funkcjonuje jako Wydziałowe Kolokwium Badawczo-Dydaktyczne i realizuje Projekt Badawczo-Dydaktyczny Fundamenty nauczania. Część 1. Czytanie Wyzwaniem pod honorowym patronatem Dziekan Wydziału Neofilologii UAM pani prof. dr hab. Aldony Sopaty oraz Dziekana Wydziału Neofilologii UAM pana prof. dr. hab. Krzysztofa Strońskiego.
W ramach pracy badaczek współtworzących Kolokwium powstało niniejsze edukatorium, będące – mamy nadzieję – pomocnym narzędziem w nauczaniu języków obcych na wszystkich poziomach zaawansowania. Autorką podstawy teoretycznej oraz części ćwiczeń jest dr Olga Makarowska z Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. Współautorkami są prof. UAM dr hab. Sylwia Izabela-Schab (autorka ćwiczeń i redaktorka językowa tomu), dr Natalia Królikiewicz (autorka ćwiczeń i tłumaczenia na j. rosyjski), dr Kinga Kowalewska (autorka ćwiczeń i tłumaczenia na j. angielski oraz redaktorka językowa tomu) i dr Dominika Gortych (autorka tłumaczenia na j. niemiecki, redaktorka techniczna i językowa tomu). Tłumaczenia ćwiczeń na języki obce mają umożliwić dostęp do edukatorium lektorkom i lektorom języków obcych, nie posługującym się językiem polskim lub posługującym się nim w ograniczonym zakresie. W każdej obcojęzycznej części ujęte zostały także przykłady ćwiczeń swoiste dla danego języka i kręgu kulturowego.

Rola współczesnego glottodydaktyka nie sprowadza się jedynie do przekazywania wiedzy, kierowania procesem nauczania/uczenia się języka obcego i poprawiania błędów. Powinien starać się wyzwalać kreatywność uczących się, rozwijać postawę twórczą oraz wykorzystywać ich twórczy potencjał. Jednak wpłynąć na kreatywność uczących się potrafi jedynie osoba świadomie rozwijająca własną kreatywność zawodową, doskonaląca swój warsztat pracy i stosująca innowacje pedagogiczne.
Niniejsze opracowanie ma na celu zaproponowanie narzędzi wspomagających kształtowanie oraz rozwój kreatywności zawodowej zarówno akademickich, jak i nieakademickich nauczycieli języków obcych. Mimo obszernych badań nad kreatywnością (twórczością), zjawisko kreatywności zawodowej nie zostało jeszcze zbadane ani przez psychologów czy pedagogów twórczości, ani też przez glottodydaktyków. Wskazując na nauczyciela „jako źródło działań kreatywnych na lekcji języka obcego” [Sobańska 213: 56] oraz podkreślając istotność kompetencji innowacyjno-kreatywnych i zwracając uwagę na dość rzadkie podejmowanie działań innowacyjnych przez nauczycieli [Zawadzka 2004: 111], glottodydaktycy skupiają się raczej na rozwoju kreatywności uczniów. Jednak pominięcie konieczności kształcenia oraz rozwoju kreatywności zawodowej nauczyciela, leżącej u podstaw innowacyjności, skutkuje powstrzymaniem się od wprowadzania innowacji dydaktycznych do procesu nauczania i uczenia się języka obcego.
W związku z powyższym problem badawczy stanowi kreatywność zawodowa nauczycieli języków obcych, której do tej pory nie poddano dyskusji naukowej. Pytania badawcze są związane przede wszystkim z ukazaniem istoty kreatywności zawodowej: na czym polega, czym różni się od kreatywności ogólnej, czy jest tożsama z postawą twórczą, jakie są jej rodzaje i typy, jakie czynniki mają na nią istotny wpływ, jakie są formy przejawu kreatywności zawodowej i na czym polegają rozwiązania kreatywne, a także – czy można uczyć się kreatywności zawodowej.
Podstawowym celem jest możliwość stworzenia określonego narzędzia, które nie tylko wspomaga kształtowanie oraz rozwój kreatywności zawodowej nauczycieli języków obcych, lecz jednocześnie wspiera ich jako badaczy, refleksyjnych praktyków oraz innowatorów.

(Ze wstępu)

Publikacja dostępna online w formacie pdf w poniższej zakładce: Załączniki

Załączniki

Zobacz Pobierz
mozaika-glottodydaktyczna.pdf (2.4 MB)
spis-tresci.pdf (213.2 KB)

Polecane produkty