Zasady punktowania

Zasady punktowania publikacji naukowych

Za publikowane w Wydawnictwie Rys prace naukowe autorom przysługują punkty przyznawane zgodnie z „Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe”. Wydawnictwo Rys zostało ujęte w wykazie wśród wydawców z poziomu I. Odpowiednio do tego za monografię naukową wydaną w Wydawnictwie Rys, zależnie od dyscypliny naukowej, do której zalicza się praca, przysługuje autorowi: 80 albo 100 punktów.

 

Definicja monografii naukowej

Monografia naukowa to recenzowana publikacja książkowa [Dz.U.2019.0.392 ; §10 ust. 1], która: 1) przedstawia określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; 2) jest opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.

Monografią naukową jest również: 1) recenzowany i opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym przekład: na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury; na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim; 2) edycja naukowa tekstów źródłowych.

Publikacja naukowa jest uwzględniana w ewaluacji tylko raz bez względu na miejsce i formę wydania. Co za tym idzie, ta sama monografia wydana w formie papierowej w różnych wydaniach (miękka lub twarda oprawa) posiadająca różne numery ISBN lub w formie elektronicznej (e-Book) jest traktowana jako jedna monografia.

Punktacja

Monografia naukowa:

W dyscyplinach należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za autorstwo monografii wydanych w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się 100 pkt.

W dyscyplinach nie należących do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych i nauk teologicznych za autorstwo monografii wydanych w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się 80 pkt.


Redakcja monografii naukowej:

We wszystkich dyscyplinach za redakcję monografii wydanej w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się 20 pkt.


Rozdział w monografii naukowej:

We wszystkich dyscyplinach za rozdział zamieszczony w monografii wydanej w wydawnictwach z wykazu poziomu I przyznaje się 20 pkt.


Przekłady:

Wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny, monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 25% punktów przynależnych ze względu na specyfikę dzieła zgodną z wyżej wskazaną klasyfikacją.


Okres objęty powyższymi zasadami punktacji

Powyższe zasady punktacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392), odnoszą się do publikacji wydanych przez Wydawnictwo Rys począwszy od roku 2017 włącznie.