Jacek Barański, Ewa Markowska-Bzducha, Piotr Możyłowski (red.), Samorząd terytorialny a przedsiębiorczość

  • egz.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł
  • Niedostępny

Wydanie I
Poznań 2016
Format 21x15 cm
ISBN 978-83-65483-17-1
ss. 196

język: polski

Rolą samorządu terytorialnego w gospodarce rynkowej jest kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Znajomość uwarunkowań i mechanizmów rozwoju powinna stanowić przesłankę skutecznego zarządzania na szczeblu samorządowym. Jedną z podstawowych sił napędowych tego rozwoju są małe i średnie przedsiębiorstwa. Rolą lokalnych władz samorządowych w tym kontekście jest stworzenie warunków do stabilnego, harmonijnego i dynamicznego rozwoju gospodarczego danej jednostki terytorialnej, uczynienie jej na tyle konkurencyjną w stosunku do innych, aby spowodować zatrzymanie i rozwój firm już funkcjonujących na jej terenie, a także powstawanie nowych. Jednym z kierunków działań władz lokalnych jest kreowanie korzystnego klimatu gospodarczego, czyli stworzenie warunków do inwestowania. Z drugiej strony przedsiębiorcy funkcjonujący na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego również potrzebują współpracy z samorządem lokalnym, odpowiedzialnym za wyznaczanie kierunków rozwoju, za infrastrukturę, zagospodarowanie przestrzenne, kształtującym lokalne obciążenia podatkowe, a jednocześnie potencjalnym partnerem w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obie strony są zainteresowane rozwojem społeczno-gospodarczym danej jednostki terytorialnej, przyczyniającym się do zwiększania jej atrakcyjności zarówno jako miejsca zamieszkania, jak i inwestowania. Współpraca ta przyczyniając się do wzrostu poziomu życia mieszkańców, powinna przynosić korzyści obu stronom. Wpisując się w nurt powyższych rozważań oddajemy do Państwa rąk publikację, w której grupa pracowników naukowych z Akademii Leona KoŸmińskiego, Uniwersytetu śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Warszawskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie postanowiła pochylić się nad zagadnieniami samorządu i przedsiębiorczości. Starano się przedstawić wybrane zagadnienia w sposób przystępny dla Czytelnika a zarazem wskazujący na istotne, zdaniem Autorów, problemy.

Załączniki

Zobacz Pobierz
spis-tresci.pdf (713.3 KB)

Polecane produkty